Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?

Naša webová stránka je: www.krokujeme.sk

1. Úvod

Vitajte na stránke www.krokujeme.sk. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku. Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste mali plnú dôveru v ochranu vašich osobných údajov.

2. Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľom webovej stránky je:

AK71 s. r. o.

Šafárikovo námestie 75/2 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

krokujeme@krokujeme.sk

3. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce osobné údaje:

 • Kontaktné údaje: meno, emailová adresa, telefónne číslo.
 • Údaje o zariadení a prehliadaní: IP adresa, typ prehliadača, čas prístupu a navštívené stránky.
 • Údaje o lokalite: informácie o vašej geografickej polohe, ak je to povolené vo vašom zariadení.
 • Údaje o interakciách: informácie o vašich interakciách s našou webovou stránkou a jej obsahom.
 • Ďalšie údaje: všetky informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne prostredníctvom formulárov na stránke alebo inými spôsobmi.

4. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Poskytovanie služieb: na zabezpečenie a správu našich služieb, vrátane komunikácie s vami a poskytovania podpory.
 • Zlepšovanie služieb: na analýzu a zlepšovanie našich služieb a webovej stránky.
 • Marketing a komunikácia: na zasielanie marketingových materiálov a informácií o našich produktoch a službách, ak ste nám dali súhlas.
 • Bezpečnosť a ochrana: na ochranu našej webovej stránky a používateľov pred podvodmi a inými škodlivými aktivitami.
 • Právne účely: na dodržiavanie právnych povinností a riešenie sporov.

5. Právny základ spracúvania

Spracúvanie vašich osobných údajov je založené na:

 • Súhlase: keď ste nám udelili súhlas na konkrétne účely.
 • Plnení zmluvy: ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli.
 • Právnych povinnostiach: keď sme povinní spracúvať vaše údaje podľa zákona.
 • Oprávnenom záujme: na základe nášho oprávneného záujmu zlepšovať naše služby a chrániť naše práva a záujmy.

6. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s právnymi povinnosťami. Kritériá pre určenie doby uchovávania zahŕňajú:

 • Doba trvania zmluvy: po dobu trvania zmluvného vzťahu s vami.
 • Právne požiadavky: v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.
 • Oprávnené záujmy: na základe našich oprávnených záujmov, ako sú riešenie sporov alebo vyšetrenie podvodov.

7. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie našich povinností, alebo ak to vyžaduje zákon. Môžeme zdieľať vaše údaje s:

 • Poskytovateľmi služieb: ktorí nám poskytujú technické, platobné alebo logistické služby.
 • Právnymi orgánmi: keď je to nevyhnutné na dodržiavanie zákona alebo ochranu našich práv.

8. Vaše práva

Máte právo:

 • Na prístup: k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Na opravu: nesprávnych alebo neúplných údajov.
 • Na vymazanie: vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností.
 • Na prenosnosť údajov: získať kópiu vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Na odvolanie súhlasu: kedykoľvek, ak je spracúvanie založené na súhlase.
 • Na podanie sťažnosti: na Úrad na ochranu osobných údajov.

9. Zabezpečenie údajov

Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby vaše údaje boli chránené proti neoprávnenému prístupu, zneužitiu alebo zverejneniu. Používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú šifrovanie, bezpečnostné protokoly a kontrola prístupu.

10. Cookies a podobné technológie

Používame cookies a podobné technológie na zhromažďovanie údajov o vašom prehliadaní našej stránky. Cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby a poskytovať vám lepší užívateľský zážitok. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal cookies, avšak v takom prípade niektoré časti našej stránky nemusia fungovať správne.

11. Medzinárodný prenos údajov

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a spracúvané v krajinách mimo vašej krajiny pobytu. V takýchto prípadoch zabezpečujeme, aby boli zavedené vhodné ochranné opatrenia na ochranu vašich údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky alebo iné právne mechanizmy.

12. Zmeny vo vyhlásení

Toto vyhlásenie môžeme príležitostne aktualizovať. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke a vstúpia do platnosti okamžite po zverejnení. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

13. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás na: krokujeme@krokujeme.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 1.6.2024